GN Division

GN

Division No

Development

Officer Name

Telephone

Number

Mallakam South (J/212)  Nirojini Mrs. Nerogini Thavapalan +94 770776914
Mallakam Centre      (J/213)                    

g dumy

Mrs. Suventhini Nanthakumaran +94 774462683
Mallakam North         (J/214)  g dumy Mrs. Dadsha Krishnamenan +94 772309966
Alaveddy North         (J/215)  Narmatha Mrs. Narmatha Ajooran +94 776589005
Alaveddy Centre      (J/216)  g dumy Mrs. Anusha Majurathan +94 779363097
Alaveddy East           (J/217)  b dumy Mr. Vicknarasa Sutharjan +94 779672217
Kaneswaram              (J/218)  g dumy Mrs. Vijitha Subaharan +94 771922471
Alaveddy South        (J/219)  Sharmila Ms. Sharmila Mahenthiram +94 771930253
Alaveddy West        (J/220)  b dumy Mr. Ratnam Pirakas +94 776096992
Ilavalai North             (J/221)  Dayana Mrs. Dayana Newton Thilakaratnam +94 778147351
Ilavalai Northwest        (J/222)  g dumy Mrs. Anton Sateeswary +94 770458989
Viththkapuram     (J/223)  Anishiya Mrs. Anushiya Premathevan +94 770204479
Pannalai                     (J/224)  g dumy Mrs. Thanusha Pushpan +94 774452553
Kollankaladdy       (J/225)  b dumy Mr. Selvarasa Kajatheepan +94 777250881
Nakuleswaram       (J/226)  g dumy Mrs. Karunakaran Subitha +94 775340333
Tellipalai East      (J/227)  g dumy Mrs. Pirabakaran Bamini +94 776007204
Tellipalai                (J/228)  Kannapiran Mr. Kandasamy Kannapiran +94 771041850
Thurkkapuram        (J/229)  Selvarathy Mr. Chellaih Selvaratnam +94 779725888
Thyanthaiselavapuram (J/230)  Piruntha Mrs. Biruntha Subramaniyam +94 776378970
Maviddapuram          (J/231)  Piratheepa Ms. Piratheepa Rajah +94 779816285
Maviddapuram South (J/232)  Nishanthi Mrs. J. Nishanthini +94 771280574
Kankesanthurai West (J/233)  b dumy Mr. Thanikasalam Thayaparan +94 776393747
Kankesanthurai Centre (J/234)  b dumy Mr. Erampamoorty Nirmalan +94 779488166
Kankesanthurai South (J/235)  b dumy Mr. Nageswarasarma Sivamanoharasa +94 771710866
Palai Veemankamam North (J/236)  Vivekananthan Mr. Thanapalasingam Vivekananth +94 779915996
Palai Veemankamam South (J/237)  b dumy Mr. Mahalingam Vipulanadan +94 776341013
Kadduvan                  (J/238)  b dumy Mr. Mylvaganam Sivakumaran +94 774308175
Kadduvan West       (J/239)  g dumy Ms. Mayura Gnanasekaram +94 770711682
Thenmaiyilai             (J/240)  b dumy Mr. Navaratnam Rameswaran +94 777040184
Varuththalaivilan        (J/241)  Sabesan Mrs. Sivalingasothy Sabesan +94 776701483
Kurumpasiddy           (J/242)  g dumy Mrs. Kalaivani Ahilan +94 776121438
Kurumpasiddy  East (J/243)  Niththiya Mrs. Charies Selvakumar Nithiya +94 770259992
Vasavilan East  (J/244)  b dumy Mr. Amirthalingam Antony Pirasanna +94 765250358
Vasavilan West       (J/245)  Kayathri Mrs. Kayaththiri Janarthanan +94 771745258
Mailiddy North        (J246)  b dumy

Mrs. Saivatharsini Kirubakaran

Mr. Joseph Vijayajonsann Silvi

+94 774319964

+94 775276799

Thaiyiddy East        (J/247)  Sujatharan  Mr. Satchithanathan Chujatharan +94 773473350
Mailiddy Thurai South (J/248) b dumy 
Thaiyiddy North       (J/249)  Rajitha  Ms. Rajitha Sinnathurai +94 778252579
Thaiyiddy South         (J/250)  b dumy  Mr. Sivalinganathan Nedunseralanathan

+94 766001788

Mailiddy Thurai North (J/251)  Veera  Mr. Kanthasamy Veerasivakaran +94 777078699
Palaly South           (J/252)  Sujanthi  Mrs. Thuyanthi Rajeevan +94 775553005
Palaly East              (J/253)  b dumy  Mr. Sivakuru Mathanarooban +94 778470610
Palaly North            (J/254)  b dumy  Mr. Nagamany Vithusan +94 779004194
Palaly Northwest (J/255) b dumy 
Palay West          (J/256) b dumy 

News & Events

News & Events

Scroll To Top